Tümör (Ur) Nedir, Ne Demektir? Tümör Çeşitleri Nelerdir

İyicil beyin zarları urları

Beyin zarları iyicil urları (menenjiyomlar), bütün urların yüzde 10 kadarını oluşturur; özellikle 20-50 yaş arasındaki kadınlarda görülürler. Beyin sert zarı üstünde kemik ile beyin arasında oluşmuş sert kütlelerdir; beyin dokusu içine yayılmaz, ama beyni itip sıkıştırarak zedelenmesine neden olurlar. İyicil beyin zarları uru, sınırlı ve iyicil bir ur olmakla birlikte, tekrarlayabilir.

Gliyomlar

Çeşitli beyin urları arasında gliyomların sıklık derecesi yüzde 50 oranındadır. Bu urlar nevroglia destek hücrelerinden (astrositler, oligodendrositler, merkezi kanal hücreleri, v.b.) gelişirler.

Bazı gliyomlar, sözgelimi medüloblastomlar, kötücül ve tekrarlayıcıdırlar. Astrositomlar, v.b. bazıları, fazla gelişme göstermemekle birlikte, geç dönemlerde kötücülleşebilir.

Sinir urları

Sıklık dereceleri yüzde 10 olan sinir urları, bir inir üstünde, çoğunlukla da üçüz sinir ya da işitme siniri (VIII. kafa sinirleri çifti) üstünde gelişirler. İyicildirler; ama boyutları büyüdüğünde, uygulanan cerrahi girişim sırasında sinirin düzelmeyecek biçimde zedelenmesi tehlikesini taşırlar.

 

Hipofiz bezi urları

Sıklık dereceleri yüzde 5′tir. Hipofiz bezi, göz sinirleri bileşeceği (görme sinirlerinin kesiştiği yer) arasında, üçüncü karıncığın altında beyin tabanına asılı, bezelye büyüklüğünde bir organdır. Kafa yutak urları adı verilen urlar, genellikle gençlerde görülürler. Evrimleri yavaştır. Adenomlarsa, 20 yaşını aşmış kişilerde ortaya çıkarlar; iyicildirler, ama içsalgılara yansımaları tehlikeli olabilir.

İkincil urlar

Karaciğer, dalak, akciğerler, beyin gibi organlar, organizmanın kan süzgeçleridir. Bu merkezlerde, herhangi bir organda oluşmuş kötücül bir urdan gelen kanser yapıcı hücreler toplanabilir. Bu durum beyne yayılma ya da sıçrama (serebral metastaz) diye nitelenir. Görülme sıklığı, bütün beyin urları içinde yüzde 15′tir. İkincil urlar genellikle çok sayıdadırlar ve kafatasının herhangi bir yerinde ortaya çıkabilirler. Çevreleri iltihaplı ve ödemli geniş bir alanla çevrilmiştir.

KAFA URLARININ TEŞHİSİ

Kafaiçi urlarının önemli bir bölümünün, uzun yıllar gizli olarak geliştikleri bilinmelidir. Sistemli bir klinik muayene sırasında ya da başka bir hastalık sırasında rastlantıyla teşhis edilirler. Ancak, urun belli bir gelişmeyi tamamlamasından sonra hastada, şiddeti urun boyutlarına ve gelişme hızına bağlı olan çeşitli bozukluklar görülmeye başlar. Kafa urlarının belirtileri üç grupta toplanabilir:

— beyin-omurilik sıvısının akış yollarının ur tarafından tıkanması sonucunda ortaya çıkan kafaiçi basınç artışıyla ilgili bozukluklar (karıncık; orta beyin; arka beyin ve beyincik urları);

—  urun etkilediği bölgelerle ilgili yerel belirtiler: Bunlara örnek olarak, arka çukurdaki urlar (beyincik çadırının arkasında kalan arka beyin, beyincik ve kafa sinirleri urları) v« beyin yarıküreleri düzeyindeki beyincik çadırı altı urları gösterilebilir;

—  ayrıca bir ihtilat da klinik belirtileri ciddileştirebilir (şişen beyin yarıküresinin şakak lobu, beyincik çadırı altına fıtıklaşarak, beyin sapına bası yapar ya da artan kafaiçi basınç ile, beyincik, art-kafa deliği içine itilerek fıtıklasın

Kafaiçi basınç artışı

Her urda görülmez ve görülmemesi, ur bulunmadığını kanıtlamaz. Kafaiçi basınç artışı, büyük bir ur çevresinde oluşan bir beyin ödemine bağlıdır ya da beyin-omurilik sıvısının akış yollarının tıkanmasıyla ortaya çıkar. Genellikle, kafaiçi basınç artışına neden olan urlar, arka çukurda gelişirler; çünkü bu durumda ur, kemik ile beyinciğin bağ dokusu çadırı arasında sıkışmıştır. Kafaiçi basınç artışının başlıca belirtileri, sabahları uyanınca başlayan ve özellikle alın ve ensede duyulan baş ağrılarıdır. Ağrılar hafif bir kusmadan sonra yatışır. Bu belirtilere apandis iltihabını andıran ivegen karın ağrıları, kabızlık gibi daha ciddi sindirim sistemi bozuklukları eşlik edebilir. Hastalarda önemli davranış bozuklukları (uyuklama, dikkatsizlik, çalışma veriminin azalması, kişilik bozuklukları, sinirsel çöküntü) da vardır.

Görme bozuklukları, daha geç dönemlerde ortaya çıkar: Çift görme; geçici görme yitimleri (hasta kısa bir süre hiç bir şey görmez); görme keskinliğinin azalması. Ama bütün bu belirtilerin ancak, hastalığın başlangıcında, hastanın erken olarak hekime başvurmasını sağladıkları sürece tedavinin başarı şansını artırma değerleri vardır. Ne var ki, başlangıçta hafif ve kesintili olarak ortaya çıktıklarından, hastaya fazla bir rahatsızlık vermezler. Beyin urlarının en büyük özelliği, evrimlerinin yavaş biçimde yıllarca sürmesidir. Bu nedenle teşhisin geç konduğu durumlarda, apansızın çok ciddi bozukluklar ortaya çıkar, acil bir tedaviyi gerektirirler: Ağrılar dayanılmayacak derecede şiddetlenir, görme azalır; hasta komaya girer-, kafa öne ya da yana sarkık biçimde kenetlenir-, bedenin her yanı kasılıp sertleşir. Bu arada solunum, kalp ve dolaşım sisteminde ortaya çıkacak bozukluklar ölümle sonuçlanabilir.

Ur yerleşiminin teşhisi

Bir beyin uru, boyutlarına ve yerleştiği sinir dokusu bölgesine bağlı olarak bazı odaksal bozukluklar yaratır. Bunlar özellikle erken dönemlerde ortaya çıktıklarında, urun yeri klinik muayeneyle saptanabilir.

Alın lobu urları

Alın lobu urları, bilinci yerinde bir hastada odaklaşmış hareket bozukluklarının ortaya çıktığı urlarda, sarayı andıran nöbetlere yol açarlar. Bedendeki ilk belirtiye göre, urun alın bölgesindeki etki alanı belirlenir. Alın alt bölgesinin etkilenmesi yüzde, orta bölgesinin etkilenmesi kollarda, üst ve yan bölgelerinin etkilenmesiyse bacaklarda nöbetler biçiminde kasılmalara yol açar. Bu nöbetler dışında, hastada söz yitimi ya da- felç (alt üyeler felci ya da tek üye felci) gibi bozukluklar da görülebilir.

Alın lobu önü urları

Uzun süre belirti vermeyen bu urlar, klinik açıdan kendilerini belli ettiklerinde şakacılık, aşırı iyimserlik, çocuklaşma (yatağı ve giyeceklerini ıslatırlar) , sersemlik, bellek bozuklukları ve dengesizlik gibi özel ruhsal bozukluklara yol açarlar. Bazı hastalardaysa ciddi bir zihin bulanıklığı ve önemli bir zeka gerilemesi görülebilir. Sonra özel çırpınma nöbetleri ortaya çıkar ve hastanın sanki arkasına bakmak istermiş gibi, sürekli biçimde başını ve gözlerini hareket ettirmesine neden olurlar. Hasta, bu hareketlerin bilincindedir ya da değildir

Çeper lob urları

Hastalarda duyusal sara nöbetleri görülebilir. Duyarlık bozuklukları (özellikle yüz ve kollarda) ve simgesel işlevlerde bir düzensizliğin olup olmadığı araştırılır.

Simgesel bozukluklar, bedenin çeşitli bölümlerini tanıyamama, yönün bedene oranla yitmesi, bozunun egemen yarıkürede olduğu hastalarda becerisizlik, okuma bozuklukları, hesap yapamama, bozunun egemen olmayan yarıkürede olduğu hastalarda giyinememek biçimindedir.

Şakak lobu urları

Şakak lobu urları ruhsal sara nöbetlerine (en sık görülen belirtilerden birisi, bilincin kısa süreli kendini gösteren ve birkaç saniye için hastanın boşluğu, bakış ve dalışı biçiminde olan düş hali), görme ve işitme sanrılarına, sindirim sistemi nöbetlerine ve koku duyusunun azalmasına neden olurlar. Urun egemen lobda olduğu durumlarda, söz yitimi bozuklukları da (kelimelerin anlaşılamayacak derecede olması) ortaya çıkar. Ayrıca hastaların yüzde elli kadarında ruhsal bozukluklara da rastlanır.

Art kafa lobu urları

Bunların başlıca belirtisi, tek bir gözde ortaya çıkan görme azlığıdır. Görme yanılgılarına ve hafıza bozukluklarına çok sık rastlanır.

Arka çukur bölgesi urları

Beyincik çadırının altındaki dar alanda gelişen bu urlar, beyin-omurilik sıvısının akışını zorlaştırır ve arka beyin ile dördüncü karıncığı sıkıştırırlar.

Beyincik urları sarhoş gibi yürüme, hareketlerde eşgüdümsüzlük türünde denge bozukluklarına yol açarlar.

Arka beyindeki urlarsa, bir piramit sendromuyla birlikte, bozunun yerine göre kafa sinirleri felçleriyle yansırlar.

Tamamlayıcı muayeneler

Kafaiçi urlarının teşhisi oldukça karmaşık ve güçtür. Bu nedenle, bir yandan urun varlığı kesinleştirilip, boyutları ve yeri araştırılırken, öte yandan urun tipini belirlemek için (iyicil, kötücül, birincil ya da ikincil), bütün belirtileri değerlendirmek ve cerrahi olanakları gözden geçirmek gerekir (urun damarlarla bağlantıları, sinir sisteminin yaşamsal önem taşıyan bölgelerine yakınlığı ve karıncık boşluklarıyla olan ilgisi). Bütün bu muayeneler sonucunda, cerrahi girişimin nasıl yapılacağına karar verilir. Göz dibinin muayenesi, kafaiçi basınç artışının önem derecesini ve bunun görme sinirine yansıma şiddetini belirtir. Bu sinir, urdan dolaysız ve kesin biçimde etkilenebilir (körlük).

Kafa filmi, kireçlenmiş bir uru (gliyom, kafa-yutak uru) ya da bir beyin zarları urunun bozduğu kafa kemiklerini açığa çıkarabilir. Derin urlarda ve arka çukur urlarında, beyin elektrosu belirtileri çoğunlukla normaldir. Ur, beyin yarıkürelerinde yerleşmişse, dalgaların yavaş bir -yayılma gösterdikleri izlenir. Urun, beyin yapılarında, beden orta çizgisinden yana bir yer değiştirmeye neden olup olmadığı, beyin ekografisiyle anlaşılır. Radyoizotop yöntemleri (gamaansefalogram), urun görülmesini sağlar; çünkü ur, radyoaktif maddeyi sağlam sinir dokusuna oranla daha çok bağlamaktadır. Radyoaktif maddenin ura bağlanma şiddeti ve bu arada izlenen gelişim özellikleri (24 saat içinde), urun tipinin belirlenmesine yardımcı olur.

Boyun atardamarlarına (iç şahdamarı) iğneyle karşıt madde verilerek alınan beyin atardamar filminde, zengin bir damarlanma oluşturmuş urlar açıkça görülebilir. Filmde gliyomlar, ikincil beyin urları*ve damar oluşum bozuklukları, belirgin biçimde açığa çıkar. İyicil beyin zarları urları, bunlardan farklıdır; çünkü bu urlarda, damarlanmalar çok incedir ve beyin zarları atardamarlarına bağlı bir gelişme gösterirler. Bazı urlar, atardamar filminde doğrudan görülmeyebilir; o zaman, çevrelerindeki damarlarda yol açtıkları biçim bozuklukları ve sıkıştırmalar araştırılarak ortaya çıkarılabilirler.

TEDAVİ

Cerrahi girişim öncesinde tedavi, ödemi ve kafa içi basınç artışını azaltmak amacıyla uygulanacak kortizon türevleri tedavisine dayanır. Bazı hastalarda, kobalttı ışın tedavisi uygulanabilir.

BEYİN APSELERİ

Beyin apsesi, beyin dokusunun irinli iltihaplanmasıdır. Başlıca sorumluları stafilokoklar, streptokoklar ve pnömokoklardır. Olay, değişik biçimlerde başlayabilir : Süreğen bir kulak ya da sinir iltihabı, beyin zarlarına ve damarlara yayılarak, apseye (özellikle alın ya da şakak bölgesinde) neden olabilir. Bir septisemi sırasında, kan yoluyla mikroplar, beyne ve öteki organlara gidebilirler. Ayrıca, açık bir kafa travması, yerel bir enfeksiyona neden olabilir.

Klinik belirtiler

Beyin apseleri, bir beyin zarları iltihabı, çırpınmalar, yarım felç ve hızla artan baş ağrılarıyla apansızın başlayarak, hastayı komaya sokarlar. Bazı hastalardaysa, hastalık yavaş ve gizli biçimde başlayabilir; hastada, yavaş yükselen bir ateşle birlikte bir beyin zarları sendromu, terleme, genel durumun bozulması ve aşırı zayıflama belirtileri görü-

lür. Belirli bir evreden sonra, tıpkı bir beyin urunda olduğu gibi, kafaiçi basınç artışı, sinirlerin etkilenmesi (hareket ya da duyu yetersizlikleri, söz yitimi, beyincik sendromu, kafa sinirleri felci) biçiminde belirtiler ortaya çıkar.

Tamamlayıcı muayeneler

Ur belirtileriyle birlikte bir enfeksiyon sendromu, beyin apsesi, varsayımını güçlendirir. Hastanın muayenesinde ve geçmişinin incelenmesinde bir kafa travması, irinli beyin zarları iltihabı, sinüs iltihabı, kulak iltihabı, septisemi, v.b. bulunması, teşhisi daha da sağlamlaştırır. Kan incelemeleriyle (kan sayımı, kanın çökme hızı) teşhis doğrulanır.

Beyin-omurilik sıvısının incelenmesinde, hücrelerde ve albümin miktarında bir artış saptanır; hattâ bazı hastalarda, bu muayene sırasında, irinli bir beyin zarları iltihabı da ortaya çıkarılabilir. Apsenin yerleşim bölgesinin saptanması, radyoizotop yöntemi uygulamasıyla ve beyin damarları filmi çekilerek yapılır (apse, kan damarlarını iter ve sıkıştırır) .

Evrim, önceden kestirilemez. Apse, bir karıncık içinde patlayabilir ya da beyin kütlesini sıkıştırarak fıtıklara yol açabilir. Bu nedenle, hastanın çok acil tedavi görmesi gerekir. Ölüm oranının sıklık derecesi fazla yüksek değildir (yüzde 20-30 oranında).

TEDAVİ

Beyin apselerinin gelecekleri, antibiyotikler sayesinde büyük ölçüde düzeltilebilmektedir. Antibiyotikler, hastaya damar içi yoldan ve kas içine iğneyle verilirler. Ama antibiyotikler, apse oluşumunu tam olarak durduramadıklarından, çoğunlukla cerrahi girişim uygulamak gerekir.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir